2018 Kpss Konuları

2018 KPSS KONULARI AŞAĞIDADIR

2017 Yılında ÖSYM tarafından müfredatında değişiklik yapılan KPSS sınavındaki büyük değişim Tarih ve Güncel Bilgiler kısmında gerçekleştirildi. 30 sorusu olan Tarih’te mevcut soru sayısı 27’ye düşürüldü. Güncel bilgilerde ise soru sayısı 3 ‘ten 6’ya çıkarıldı.
ÖSYM tarafından yeniden yapılandırılan KPSS 2013 müfredatına ilişkin temel düzenlemeler ve öğrencilerimize verilecek ek ders ile yayın hizmetlerine ilişkin bilgiler aşağıdadır.

 2018 KPSS Soru Dağılımı

KPSS TÜRKÇE Konuları

 1. Sözcükte Anlam
 2. Paragrafta Anlam
 3. Cümlede Anlam
 4. Ses Bilgisi
 5. Anlatım Bozuklukları
 6. Yapı Bilgisi
 7. Cümle Bilgisi
 8. Yazım Kuralları
 9. Sözcük Bilgisi
 10. Noktalama İşaretleri
 11. Sözel Mantık

KPSS MATEMATİK Konuları

 1. Sayılar
 2. Temel Kavramlar
 3. Asal Çarpanlarına ayırma, EBOB-EKOK
 4. Birinci Dereceden Denklemler
 5. Bölme ve Bölünebilme kuralları
 6. Eşitsizlik, Mutlak değer
 7. Rasyonel Sayılar
 8. Çarpanlara ayırma
 9. Üslü sayılar
 10. Oran-orantı
 11. Kümeler
 12. Köklü sayılar
 13. İşlem ve Modüler Aritmetik
 14. Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık
 15. Problemler
 16. Tablo ve Grafikler
 17. Sayısal Mantık Problemleri

KPSS GEOMETRİ Konuları

 1. Katı Cisimler
 2. Çember ve Daire
 3. Çokgenler ve Dörtgenler
 4. Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar
 5. Analitik Geometri

KPSS TARİH Konuları

 1. Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri
 2. Türk – İslam Tarihi
 3. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 4. Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk-İslam Dünyasına Etkileri
 5. Yüzyılda Osmanlı Devleti
 6. Osmanlı Tarihi
 7. Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
 8. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
 9. Atatürk ilke ve İnkılapları
 10. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 11. Kurtuluş Savası’nın Hazırlık Dönemi

KPSS COĞRAFYA Konuları

 1. Coğrafi Konum ve Türkiye’nin Coğrafi Konumu
 2. Türkiye’nin Yer şekilleri ve Özellikleri
 3. Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
 4. Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 5. Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası
 6. Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
 7. Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm
 8. Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
 9. Bölgesel Kalkınma Projeleri

KPSS VATANDAŞLIK Konuları

 1. Hukukun Temel Kavramları
 2. Devlet Biçimleri ve Hükümet Sistemleri
 3. Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi
 4. 1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri
 5. Yasama
 6. Yürütme
 7. Yargı
 8. Temel Hak ve Hürriyetler
 9. İdare Hukuku
 10. Uluslararası Kuruluşlar
 11. Güncel Olaylar

NOT: Bu makale geçmiş yılların sınavları baz alınarak hazırlanmıştır.